System ERP - najlepsza inwestycja w rozwój Firmy

Zarządzanie produkcją w systemie ERP Streamsoft Prestiż

 to unikalna koncepcja przeznaczona dla firm produkcyjnych niezależnie od tego czy jest to produkcja jednostkowa, seryjna czy też na magazyn. 

Moduł  przeznaczony jest do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Pozwala on ograniczyć koszty produkcji, gdyż wspomaga on planowanie, wykonanie, kontrolę i analizę wszystkich etapów produkcji. Wykorzystanie modułu zarządzanie produkcją zapewnia skrócenie średniego czasu wykonywania zlecenia produkcyjnego, pozwala zoptymalizować obciążenia dzięki graficznemu sterowaniu gniazdami produkcyjn, pozwala na analizę produkcji w toku jej trwania.

Moduł zarządzanie produkcją pozwala również na zmianę zamówień w dowolnym momencie cyklu produkcyjnego, można w nim zaplanować ilość potrzebnego materiału jak i możliwości produkcyjne.Moduł może przechowywać dane związane z technologią produkcji, by w późniejszym czasie można było do nich wprowadzić zmiany.


korzyści z planowania produkcji w systemie Streamsoft Prestiż:

 1. Maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i komplet informacji o ich dostępności.
 2. Równomierne rozłożenie obciążeń dla zasobów.
 3. Zmniejszenie liczby czasochłonnych i kosztochłonnych przezbrojeń.
 4. Zmniejszenie liczby zapasów na produkcji w toku.
 5. Skrócenie czasu wprowadzania zmian w planach produkcji i generowania nowych planów
 6. Możliwość wdrożenia lean Management i systemu tablic Kanban
 7. Wyznaczenie granic możliwości produkcyjnych


zarządzanie produkcją -pcb

System ERP Streamsoft Prestiż obsługuje następujące rodzaje produkcji:

 • Produkcja na magazyn
 • Produkcja na zamówienie
 • Montaż na zamówienie
 • Projektowanie na zamówienie
 • Produkcja potokowa
 • Produkcja seryjna
 • Produkcja masowa
 • Produkcja jednostkowa
 • Produkcja pull - tzw."szczupłe produkowanie"
 • Produkcja push - tradycyjne planowanie i sterowanie

   

Techniczne Przygotowanie Produkcji TPP

Funkcjonalność ta pozwala na wprowadzanie, modyfikowanie oraz na przechowywanie danych wykorzystywanych w technologii produkcji. Definiowane są struktury produktów, rodzaje operacji technologicznych, kart pracy z czynnościami, przeprowadzana jest również wstępna kalkulacja kosztów produkcyjnych.

Podstawowe funkcjonalności w obszarze TPP:

 • Technologia produkcyjna - definiowanie technologii na nowe wyroby (technologie w przygotowaniu), na wyroby aktualnie produkowane (technologie aktywne) oraz przechowywanie technologii na wyroby wycofane z produkcji (technologie archiwalne)
 • Operacje technologiczne - definiowanie podstawowych operacji procesu produkcyjnego (operacje główne) oraz operacji zastępczych - wspomagających procesy kooperacji (operacje alternatywne)
 • Technologia wiodąca - w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie dla jednego wyrobu istnieje kilka technologii, można wskazać technologię wiodącą według której, w określonym czasie, będzie przebiegać produkcja wyrobu gotowego
 • Grupowe zmiany w technologii - zmiana ilości dla wybranych materiałów, zamiana istniejących materiałów i półproduktów na inne, rejestrowanie wprowadzonych zmian w postaci historii zmian
 • Kalkulacja kosztów produkcyjnych - przeprowadzana zarówno po każdym etapie realizacji zlecenia produkcyjnego jak również po jego zakończeniu, w celu porównania kosztów planowanych z rzeczywistymi.
 • Karty pracy - dla każdej operacji technologicznej można określić w systemie listę czynności do wykonania

Planowanie i kontrola produkcji

Planowanie produkcji jest procesem, którego zadaniem jest ustalenie zadań dla jednostek produkcyjnych i niezbędnych zasobów potrzebnych do ich zrealizowania. Plan tworzony jest na podstawie danych z TPP, prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz bieżących stanów magazynowych.
Można również zdefiniować własne plany lub wykorzystać zaimportowane plany z innych źródeł. Istnieje możliwość rejestrowania historii zmian planów i w razie zmian można podać powód tej zmiany, by w późniejszym czasie wiedzieć co zostało zmienione i dlaczego.

technologia jako gant

 

Podstawowe funkcjonalności planowania produkcji:

 • Planowanie zdolności produkcyjnych - oparte jest na analizie zdolności produkcyjnych gniazd roboczych i jednostek roboczych. Do analizy obciążenia jednostek roboczych wykorzystuje się zmianowe kalendarze jednostek roboczych. Planowanie jednostek roboczych wspomagane jest przez import danych o absencjach pracowników produkcyjnych z modułu kadrowo-płacowego


 • Planowanie potrzeb materiałowych - pozwala na oszacowanie, kiedy mogą się pojawić ewentualne niedobory materiałów. W efekcie planowania potrzeb materiałowych, powstaje w module plan dostaw materiałów, który można wysłać do dostawców. Podczas planowania użytkownik może uwzględnić dostawy w drodze oraz zdefiniować dodatkowe parametry przypisane do dostawcy lub do kontraktu, mające wpływ na termin rozpoczęcia produkcji wyrobu. 


 • Horyzont czasowy w planowaniu - plan produkcji może zostać przygotowany w różnym ujęciu czasowym i stopniu szczegółowości. Plan strategiczny pokazuje ile i jakich wyrobów chcemy wyprodukować w okresie jednego roku lub kilku lat. Plan taktyczny pokazuje produkcję w ujęciu miesięcznym i tygodniowym. Plan operacyjny, najbardziej szczegółowy, informuje o konkretnych dniach i zmianach, na których produkcja będzie realizowana. W planie operacyjnym można również uwzględnić dodatkowe zamówienia klienta, których nie dało się przewidzieć w planie strategicznym i taktycznym


 • Planowanie przestojów maszyn -  system umożliwia planowanie przestojów technicznych oraz innych planowanych przerw technologicznych i uwzględnianie planowanych przerw w procesie planowania zadań produkcyjnych.

planowanie przeglądów technicznych

 • Symulacja wykonania zlecenia produkcyjnego - metoda symulacji pozwala na sprawdzenie aktualnie dostępnych zasobów materiałowych i produkcyjnych oraz określenie, czy można rozpocząć produkcję w planowanym terminie czy nie. Podstawą przeprowadzenia symulacji jest plan produkcji i zamówienia klientów. Dzięki temu mechanizmowi użytkownik może sprawdzić wiele czynników, zanim podejmie decyzję o przystąpieniu do produkcji.


planowanie zleceń produkcyjnych

 

Korzyści z planowania produkcji w systemie Streamsoft Prestiż:


 •  Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów
 • Równomierne rozłożenie obciążeń dla zasobów.
 • Optymalizacja czasochłonnych i kosztochłonnych przezbrojeń.
 • Zmniejszenie liczby zapasów na produkcji w toku.
 • Znaczna oszczędność czasu wprowadzania zmian w planach produkcjiSterowanie produkcją

Funkcjonalność ta odpowiada bazie wiadomości zawierającej informacje o aktualnym zaawansowaniu realizowanych zleceń produkcyjnych, obciążeniu zasobów pracy, pozwala na ustalenie harmonogramu pracy dla poszczególnych stanowisk jak i dla pracowników produkcyjnych.
W programie istnieje możliwość porównania planowanych wartości z otrzymywanymi, gdyż rejestruje on dane dotyczące realizacji produkcji a co za tym idzie prawidłowe rozliczanie produkcji.

sterowanie zleceniami produkcujnymi

Uwalnianie zleceń i rejestracja produkcji:

 • Realizacja zlecenia produkcyjnego - uwalnianie zleceń produkcyjnych realizowane jest na dwa sposoby: szybkie generowanie zleceń z poziomu technologii, z pominięciem zaawansowanego planowania zdolności produkcyjnych oraz generowanie zleceń z poziomu planowania produkcji, w oparciu o dane dotyczące obciążenia zdolności produkcyjnych oraz dostępności zasobów materiałowych
 • Rejestracja produkcji poprzez Meldunki zwrotne i sposoby składania - dostarczają informacji dotyczących produkcji w toku. Umożliwiają śledzenie realizacji zlecenia produkcyjnego na każdym etapie produkcji. Generują dokumenty RW i PW, np. z magazynu produkcji w toku na magazyn wyrobów gotowych lub inny wybrany magazyn, z jednoczesną wyceną wyrobu. Sposoby składania meldunków:
 • za pomocą stacji roboczej - możliwość zastosowania czytnika kodów kreskowych, przyspieszającego wyszukiwanie np. odpowiedniej operacji ze spisu
 • za pomocą autonomicznych czytników kodów kreskowych - czytniki zlokalizowane są niezależnie od stanowiska komputerowego, umożliwiają automatyczne potwierdzanie wykonania czynności na produkcji
 • za pomocą paneli dotykowych - znacznie przyspieszają i upraszczają składanie meldunku, są łatwe w obsłudze i nie absorbują uwagi pracownika. Dane wprowadzone poprzez panel automatycznie zapisują się w module Zarządzanie produkcją
 • za pomocą komputerów przenośnych typu PDA - meldowanie wykonania operacji technologicznej wraz z listą czynności do operacji realizowane jest za pomocą urządzeń typu PDA, bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym

meldunek w streamsoft prestiż


 • Grupowe meldowanie - meldowanie wykonania operacji technologicznej wraz z listą czynności do operacji realizowane jest za pomocą urządzeń typu PDA, bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym

Rozliczanie produkcji

Integralność systemu z pozostałymi modułami ułatwia automatyzację rozliczanie produkcji zarówno zakończonej jak i produkcji w toku.

Kontrola jakości

W module możliwe jest przeprowadzenie kontroli jakości poprzez dowolnie zdefiniowane karty kontroli. Kontrola jakości obejmuje
sprawdzenie zadanych parametrów kontrolnych wyrobu które kwalifikują wyrób jako spełniający założone normy produkcyjne.

Możliwe jest również rejestrowanie przestojów lub braków w całym procesie wytwarzania.

Zakres kontroli jakości w Streamsoft Prestiż:

 • Obsługa numerów seryjnych - pełna kontrola jakości
 • Obsługa dokumentacji fotograficznej z kontroli
 • Dostęp do instrukcji kontroli jakości 
 • Identyfikacja miejsca powstawania uszkodzeń wyrobów
 • Sortowanie list powstałych błędów oraz ich wskaźnik występowania
 • wydruki etykiet informacyjnych dla uszkodzonych wyrobów

Paletowanie

Moduł może posłużyć do automatyzacji procesu układania produktów na palecie - można w tym celu wykorzystać panele dotykowe i czytniki kodów kreskowych. Zapewniona zostaje całkowita kontrola wyrobów, które mają znaleźć się na palecie, a dodatkowo automatycznie nadawane są w systemie kolejne numery palet. Po zapełnieniu palety może zostać wykonany wydruk etykiet.

Obsługa kooperacji

W programie został wykorzystany mechanizm operacji alternatywnych, który jest niezbędnym narzędziem w procesie kooperacji. Dodatkowo możliwe jest prowadzenie magazynów kooperanta. Mechanizm zapewnia użytkownikowi całkowitą kontrolę nad materiałem zleconym do kooperacji.
Po zakończeniu produkcji kooperant ma za zadanie zameldować ten fakt poprzez zdalny pulpit - bezpośrednio w module.

Diagram Gantta

Diagram Gantta jest graficzną prezentacją harmonogramu produkcji. Przedstawia przebieg procesu produkcji w 3 układach: zleceń produkcyjnych - Główny Harmonogram Produkcji (podzielony na trzy zbiory: w produkcji, w planowaniu oraz wszystkie) oraz jednostek roboczych i gniazd produkcyjnych. Graficzne odzwierciedlenie planu wspomaga sterowanie produkcją.

sterowanie za pomocą wykresu gantt-a

  

Sterowanie produkcją metodą KANBANFirma LOB wdrożyła do celów sterowania produkcją – metodę KANBAN. Metoda ta polega na realizacji procesu produkcji z wykorzystaniem kart KANBAN. Karty KANBAN w firmie LOB są to karty katalogowe zawierające takie informacje jak nazwa półproduktu/ podzespołu, numer, ilości zawarte w opakowaniu, miejsce składowania oraz kod kreskowy.

Wszystkie karty KANBAN przed rozpoczęciem produkcji gromadzone są na specjalnej tablicy KANBAN (tablica gromadzenia serii). Zdjęcie karty z tablicy oznacza uwolnienie zlecenia produkcyjnego na element, który opisany jest na karcie. W momencie kiedy dany element zostanie wyprodukowany w określonej ilości – trafia do odpowiedniego pojemnika w tzw. „supermarkecie”. Supermarket to określenie specjalnego miejsca na hali produkcyjnej, w którym znajdują się pojemniki z różnymi podzespołami. Stamtąd podzespoły pobierane są na linię montażową.

Produkcja całej serii wyrobów wymaga od firmy LOB przygotowania kart KANBAN dla każdego dostępnego pojemnika częściami. W miarę pobierania do montażu materiałów dostępnych w „supermarkecie”, z poszczególnych – opróżnionych pojemników – odczepiane są karty KANBAN i przekazywane na specjalne miejsce (stół z kartami). Stamtąd karty przekazywane są z powrotem w celu umieszczenia na tablicy KANBAN.

Karta, która wróciła na tablicę KANBAN informuje, że został zużyty cały zapas z „supermarketu”. Karty, które nie wróciły – informują o zapasach jakie znajdują się w „supermarkecie”.

Tablica KANBAN obrazuje bieżące zużycie zapasów i ich dokładny stan, a zarazem pokazuje problemy jakie pojawiają się w „supermarkecie”. Taki sposób działania wymaga dobrego planowania, które zapobiega produkowaniu podzespołów z nieuzasadnionym wyprzedzeniem.

W systemie Streamsoft PRESTIŻ, wdrożonym w firmie LOB, sterowanie produkcją za pomocą kart KANBAN rozwiązano w następujący sposób:

1. Umożliwiono definiowanie kart KANBAN wraz z określaniem statusów kontrolujących karty (kolor zielony – oznacza, że jeszcze nie ma potrzeby uruchamiania zlecenia na te podzespoły, kolor żółty – oznacza, że już należy rozpocząć produkcję, a kolor czerwony, że rozpoczęcie produkcji na dane podzespoły jest krytyczne):


streamsoft karty kanban
2. Tworzenie tablicy KANBAN – możliwość dokładnego odzwierciedlenia w systemie tablicy KANBAN umieszczonej bezpośrednio na produkcji:tablica kanban streamsoft prestiż


3. Realizowanie operacji odłożenia i zdjęcia karty KANBAN z tablicy:


obsługa kart kanban

4. Meldowania procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart KANBAN na panelu dotykowym (specjalnym urządzeniu, które automatyzuje proces zgromadzenia informacji zwrotnej w produkcji i jest odporne na różne warunki panujące na halach produkcyjnych):streamsoft panel kanbanaltW firmie LOB produkowane są - za pomocą kart KANBAN (dokładnie jednej karty KANBAN) - także takie podzespoły, dla których określa się stany minimalne i maksymalne. Zejście stanu zapasów poniżej minimalnego oznacza w systemie Streamsoft PRESTIŻ - automatyczne zdjęcie karty z tablicy i uwolnienie zlecenia produkcyjnego na ilość uzupełniającą stan do wielkości zapasu maksymalnego.


 Powrót